Landelijke tuin
Vijver en veranda
Vijver landschapstuin
Bloeiend border
Bloeiende Pergola

Privacyverklaring/AVG

Tuin en Groenservice Henri Jansen, gevestigd aan Beekseweg 31, 7031 AV, Wehl,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://tuinengroenservice.nl
Beekseweg 31

7031 AV, Wehl
0625051213
h.jansen@tuinengroenservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tuin en Groenservice Henri Jansen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Tuin en Groenservice Henri Jansen heeft niet de intentie bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken.

Gegevens van personen onder de 16 worden niet verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Tuin en Groenservice Henri Jansen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Tuin en Groenservice Henri Jansen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Tuin en Groenservice Henri Jansen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Automatiseringsprogramma’s:

Tuin en Groenservice Henri Jansen maakt gebruik van het online boekhouding en administratiepakket van Snelstart. Snelstart waarborgt een adequate beveiliging van gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tuin en Groenservice Henri Jansen hanteert van rechtswege een bewaartermijn van 7 jaar, conform de eis van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Tuin en Groenservice Henri Jansen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tuin en Groenservice Henri Jansen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Tuin en Groenservice Henri Jansen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuin en Groenservice Henri Jansen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar h.jansen@tuinengroenservice.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Tuin en Groenservice Henri Jansen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Tuin en Groenservice Henri Jansen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via h.jansen@tuinengroenservice.nl